NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT – NYERJEN FÉMNYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁST!

A „NYERJEN FÉMNYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁST!” elnevezésű nyereményjáték általános részvételi és játékszabályzata

  1. Általános tudnivalók és részvételi feltételek

1.1          A NYERJEN FÉMNYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁST! elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a SinterAM Kft. (székhely: 1141 Budapest, Kőszeg utca 4., cégjegyzékszám: 01 09 400341, adószám: 27844315-2-42) (”Szervező”).

1.2          A Játékban az alábbi feltételek teljesítésével lehet részt venni:
1.2.1       A Játékosnak a Játék időtartama alatt ki kell töltenie a „Regisztrációs lapot”, amelyben jelzi, hogy részt kíván venni a sorsoláson.

1.2.2.      A Játékosnak követnie kell a SinterAM Kft. Linkedin oldalát: https://www.linkedin.com/company/sinteram/

1.3 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú – az 1.5 pontban meghatározott személyi körbe nem tartozó –, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

  • maradéktalanul teljesíti az 1.2 pontban írt feltételt, továbbá
  • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játékban való részvétellel megadott személyes adatait, illetve – nyertesség esetén – a nyeremény eljuttatásához szükséges adatait az adott Játékkal összefüggésben kezelje, illetve
  • a részvétellel a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt elfogadja.

1.4          Azok a pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban részletezett alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja az adott Játékból. A pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzatban meghatározott feltételeinek, úgy az érintett Játékosokat a Játékból kizárhatja.

1.5          A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek továbbá mindezen személyek közeli hozzátartozói (házastárs, egyenesági rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér), valamint 3D nyomtatással kapcsolatos tevékenységet végző cégek, vállalkozások munkatársai.

 

  1. Játék időtartama, sorsolás

2.1          A Játék 2024. május 18. reggel 9:00 órától – 2024. június 5. délután 16:30 óráig tart.

2.2          A sorsolás időpontja: 2024. június 6., helyszíne: SinterAM Kft. székhelye.

2.3.         Nyertes meghatározása: A Szervező az érvényes regisztrációs lapok közül a véletlenszerűség elve szerint kézi sorsolással sorsolja ki a Nyertest, akit erről email üzenetben értesít.

  1. Nyeremény, Nyertes értesítése, Nyeremény eljuttatása

3.1.         A Játék nyereménye: 3 nyertes részére fejenként 1 db 100 000 forint értékű 3D fémnyomtatás szolgáltatás

3.2          A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Játékban részt vevő Játékos jogosult.

3.3          Szervező a Nyertest legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti e-mail üzenetben vagy telefonon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (”Értesítés”).  A nyertes Játékossal a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. A Nyertes köteles a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a Nyertes 2024. augusztus 31.-ig az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül.

3.4          Szervező kizárja a Játékból azt a Regisztrációt, amelyet beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Regisztrációs űrlapon vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Regisztrációt beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.5 A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  1. Adatvédelem

4.1. A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos az alábbi személyes adatait adja meg: Név, Cégnév, Munkahelyi telefonszám, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi honlapcím. 

4.2. Szervezőnek az átadott nyeremény után a nyertestől átvállalt, az 1995. évi CXVII. törvény („Szjatv.”) 70. §-a alapján fennálló adólevonási, bevallási és megfizetési, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettségének teljesítéséhez szüksége van a nyertes, illetve a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes adószámának kezelésére is.

4.3. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a Játékszabályzatot, továbbá hozzájárul a Játékban való részvételhez és a nyeremény átvételéhez szükséges adatainak Szervező általi kezeléséhez. Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy az átadott nyeremény vonatkozásában a nyertestől átvállalt SZJA bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatok kezelése a Szervezőt az Szjatv. 70. §-a és az Art. 78. § (3) bekezdése alapján terhelő jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy amennyiben a Szervező nyertesként, illetve tartaléknyertesként sorsolja ki, és adószámát nem bocsátja a Szervező rendelkezésére, úgy a nyereményétől elesik.

4.4. Szervező kijelenti, hogy a Játékosok adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen Játék keretében – a játékban való részvétel biztosítása, a nyeremény átadása/eljuttatása, valamint a nyeremény után felmerülő adófizetési kötelezettség átvállalásának teljesítése érdekében – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, vagy marketing – célból nem kezeli.

4.5. Szervező a nyertesként ki nem sorsolt Játékosok adatait a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb a Játék lezárultáig kezeli. A fentiektől eltérően a nyertes, illetve a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes nevét és adószámát az Art. 78. § (3) és 202. § (1) bekezdéseivel összhangban Szervező az adó megállapításához való jog elévüléséig, azaz annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kezeli, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve ennek hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

4.6 A Játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, a hello@sinteram.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék lezárulta előtt vonja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és a nyereményétől elesik, ugyanis személyes adatok hiányában a Szervező nem tudja megállapítani a Játékos által benyújtott Pályázat érvényességét, továbbá a Játékost nem tudja értesíteni arról, hogy nyertesként, illetve tartaléknyertesként sorsolták ki, továbbá nem tudja részére nyereményét eljuttatni.

4.7 Szervező felhívja a Játékos figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket ezt megelőzően végzett.

4.8 A Játékosok személyes adatait a Szervező adatkezelőként kezeli, és az adatkezelés megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), és – amennyiben alkalmazandó – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a Játékosok által megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Játék keretében használja fel. Szervezőnél adatvédelmi tisztviselő működik, akivel az érintettek közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot az hello@sinteram.hu e-mail címen, illetve SinterAM Kft. 1141 Budapest, Kőszeg utca 4. levelezési címen.

4.9 A Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmasan történik, azokat Szervező harmadik személyek részére – a Nyeremény kiszállítását végző futárszolgálat részére történő adatátadás kivételével – nem továbbítja.

4.10 Játékos a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról – hozzáférési joga alapján – másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben a Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmet is benyújthat.

4.11 Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok a https://www.naih.hu honlapon érhetők el. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, vagy a Hatóság nem tájékoztatja 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.

4.12 Amennyiben a Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye szerint illetékes bíróság (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy a Játékos saját lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linken találhatók meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

4.13 Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója, melyben a Játékos részletes tájékoztatást talál többek között az érintetti jogokról és azok gyakorlásának szabályairól, a https://sinteram.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2/ weboldalon érhető el.

  1. Vegyes rendelkezések

5.1. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

5.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.3 Amennyiben a Nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

5.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi weboldalán.

5.5 Szervező a Játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.